Daftar Hadir Genap 2022/2023

Kelas Pengulangan

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag (6 SKS)

Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag (18 SKS)

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si. (2 SKS)

Dra. Hj. Andi Nirwana, M.HI (6 SKS)

Dr. H. Nurman Said, M.A (15 SKS)

Dr. Hj. Marhaeni Saleh, M.Pd (4 SKS)

Dr. Indo Santalia, M.Ag (7 SKS)

Drs. Wahyuddin H, MA., Ph.D (16 SKS)

Sitti Syakirah Abu Nawas, S.Th.I., M.Th.I (6 SKS)

Syamsul Arif Galib, S.Pd.I, M.A (14 SKS)

Ratnah Rahman, S.Sos., M.Si. (2 SKS)

Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han (25 SKS)

Pdt. Dr. John Christianto Simon, M.Th., M.Hum (6 SKS)

Sultriana, S.Ag, M.Ag (6 SKS)

Suhasran, S.Ag., M.Ag (6 SKS)