Daftar Hadir Ganjil 2022/2023

Kelas Pengulangan

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag (12 SKS)

Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag (14 SKS)

Dr. Hj. Aisyah, M.Ag (18 SKS)

Dra. Hj. Andi Nirwana, M.HI (22 SKS)

Dr. H. Nurman Said, M.A (15 SKS)

Dr. Indo Santalia, M.Ag (17 SKS)

Drs. Wahyuddin H, MA., Ph.D (15 SKS)

Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd (4 SKS)

Sitti Syakirah Abu Nawas, S.Th.I., M.Th.I (4 SKS)

Syamsul Arif Galib, S.Pd.I, M.A (10 SKS)

Kaslam, S.TP., M.Si (4 SKS)

Muhammad Rusyaid Hamzah, SQ., M.Ag. (4 SKS)

Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han (23 SKS)

Sultriana, S.Ag, M.Ag (6 SKS)