Daftar Hadir Genap 2021/2022

Kelas Pengulangan

Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag (18 SKS)

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag. (9 SKS)

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si (4 SKS)

Dr. H. Nurman Said, MA (15 SKS)

Drs. Wahyuddin H, MA., Ph.D (13 SKS)

Dra. Hj. Andi Nirwana, M.H.I (12 SKS)

Pdt. Dr. John Christianto Simon, M.Th., M.Hum (9 SKS)

Dr. Indo Santalia, M.Ag (9 SKS)

Dr. Asrul Muslim, S.Ag., M.Pd (9 SKS)

Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han (18 SKS)

Sitti Syakirah Abu Nawas, S.Th.I., M.Th.I (6 SKS)

Dr. Hj. Marhaeni Saleh, M.Pd (4 SKS)

Dr. Hj. Aisyah, M.Ag (6 SKS)

Syamsul Arif Galib, S.Pd.I., MA (16 SKS)

Sultriana, S.Ag., M.Ag (4 SKS)