Daftar Hadir Ganjil 2021/2022

Kelas Pengulangan

Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag (15 SKS)

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag. (9 SKS)

Dr. H. Nurman Said, MA. (12 SKS)

Drs. Wahyuddin H, MA., Ph.D (18 SKS)

Dra. Hj. Andi Nirwana, M.H.I (19 SKS)

Dr. Indo Santalia, M.Ag (12 SKS)

Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han (20 SKS)

Nurfadilah, M.Ag (3 SKS)

Dr. Hj. Aisyah, M.Ag. (9 SKS)

Dr. Hj. Marhaeni Saleh, M.Pd. (6 SKS)

Dr. H. M. Hajir Nonci, M.Sos.I. (6 SKS)

Dra. Hj. Salmah Intan, M.Pd.I. (4 SKS)

Dr. Hj. Dahlia Patiung, M.Pd. (4 SKS)

Dr. Santri Sahar, M.Si. (2 SKS)

Sitti Syakirah Abu Nawas, S.Th.I., M.Th.I (4 SKS)

Syamsul Arif Galib, S.Pd.I., MA (12 SKS)

Mastanning, S.Hum., M.Hum (4 SKS)

Kaslam, S.TP.,M.Si (6 SKS)

Muhammad Rusyaid Hamzah, SQ., M.Ag. (4 SKS)

Sultriana, S.Ag, M.Ag (9 SKS)