Daftar Hadir Genap 2020/2021

Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag (15 SKS)

Prof. Dr. Hj. Syamsudduha Saleh, M.Ag. (8 SKS)

Dr. H. Nurman Said, MA. (12 SKS)

Drs. Wahyuddin H, MA., Ph.D (10 SKS)

Dra. Hj. Andi Nirwana, M.H.I (16 SKS)

Dr. Indo Santalia, M.Ag (15 SKS)

Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han (6 SKS)

Dr. Hj. Aisyah, M.Ag. (9 SKS)

Syamsul Arif Galib, S.Pd.I, MA. (9 SKS)

Hj. Suriyani S.Ag. M.Pd. (2 SKS)

Dra. Hj. Salmah Intan, M.Pd.I. (6 SKS)

Dr. Marhany Malik, M.Hum (4 SKS)

Pdt. Dr. John C. Simon M.Th., M.Hum (6 SKS)

Dr. Andi Darussalam, M.Ag (6 SKS)

Sitti Syakirah Abu Nawas, S.Th.I., M.Th.I (6 SKS)

Muhammad Rusyaid Hamzah, SQ., M.Ag. (6 SKS)

Sultriana, S.Ag., M.Ag (4 SKS)